22 lutego, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Mapowanie i szybka ocena istniejących krajowych mechanizmów koordynacji organizacji pozarządowych z naciskiem na Węgry, Polskę, Rumunię i Republikę Mołdowy – Węgry

Mapowanie i szybka ocena istniejących krajowych mechanizmów koordynacji organizacji pozarządowych z naciskiem na Węgry, Polskę, Rumunię i Republikę Mołdowy – Węgry

Spinki do mankietów

Napisane przez Adriana Kissa

Streszczenie wykonawcze

Od początku międzynarodowego konfliktu zbrojnego na Ukrainie 24 lutego 2022 r. 7 278 696 osób – głównie kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne – uciekły do ​​innych krajów Europy, a nawet na cały kontynent.

Według niezweryfikowanych statystyk ok O ochronę tymczasową w krajach UE+ wystąpiło 2,9 mln osób. A 21 000 z nich złożyło wnioski o azyl. Bezprecedensowa i szybko rosnąca liczba osób potrzebujących ochrony międzynarodowej wywołała masową solidarność, poczynając od krajów sąsiednich, takich jak Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Republika Mołdowy. Lokalne i krajowe organizacje pozarządowe (LNGO i NNGO) interweniowały w celu wsparcia władz i stały się osobami udzielającymi pierwszej pomocy. Wiele osób i społeczności w tych krajach zawiesiło swoją stałą działalność i zainwestowało własne środki w mobilizację wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, w tym w sektorze prywatnym. Międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGO) działające w krajach sąsiednich, Międzynarodowy Komitet Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zintensyfikowały swoją pracę na rzecz ochrony i wspierania uchodźców. W odpowiedzi na kryzys w tych krajach zaczęło działać wiele nowych podmiotów, działających na rzecz wspierania krajowych organizacji i grup, podczas gdy UNHCR i odpowiednie rządy stworzyły niezbędne mechanizmy koordynacji.

Jednym z kluczowych elementów tej reakcji uchodźców jest solidarność ze strony ludności przyjmującej, chętnie wspieranej przez innych wolontariuszy w Europie i poza nią. Samoorganizujące się kanały mediów społecznościowych i platformy komunikacji online są szeroko stosowane jako narzędzia koordynacji pomocy humanitarnej i zarządzania wolontariuszami. Ukraińscy imigranci i uchodźcy mobilizowali się do pomocy rodakom.

Raport ma na celu przedstawienie migawkowej analizy i mapowania istniejących struktur koordynacyjnych organizacji pozarządowych i odpowiedzi na Ukrainę w czterech sąsiednich krajach: na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Republice Mołdawii. Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami organizacji pomocy humanitarnej, prawnej i psychologicznej, organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie, organizacjami kierowanymi przez kobiety (WLO), organizacjami kierowanymi przez migrantów, organizacjami pozarządowymi i pozarządowymi, w tym uchodźcami, organizacjami pozarządowymi i agencjami ONZ. – Organizacje kierowane (RLO), organizacje młodzieżowe i diaspora.

READ  Rządy Polski i Czech podpisały Porozumienie o Wydobyciu Węgla Brunatnego

Częściowo ustrukturyzowane wywiady koncentrowały się na bieżących reakcjach tych organizacji, ich współpracy i partnerstwie z organizacjami międzynarodowymi oraz stojących przed nimi wyzwaniach, w tym na poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań. Wyraźnie uznano znaczenie partnerstw, wkład, jaki podmioty międzynarodowe mogą wnieść w reagowanie na obecny kryzys humanitarny, oraz korzyści płynące z inwestowania w koordynację i komplementarność. Organizacje krajowe i międzynarodowe podzieliły się przykładami wspólnej pracy od pierwszych dni kryzysu, przynosząc rozwiązania wielu trudnym sytuacjom związanym z uchodźcami. Organizacje pozarządowe i organizacje pozarządowe wykazywały wielką odpowiedzialność za działania humanitarne i ustanowiły swoją rolę dostawców usług pierwszej linii obok władz krajowych wspieranych przez społeczność międzynarodową.

Jednym z kluczowych przesłań, które wyłoniły się z organizacji LNGO i NGO zaangażowanych w reakcję, była potrzeba lepszej komunikacji, z partnerami słuchającymi się nawzajem w duchu współpracy i partnerstwa na równych prawach. Należy podejmować dalsze wysiłki w celu silnego zaangażowania organizacji pozarządowych i organizacji pozarządowych w koordynację reakcji, aby upewnić się, że podmioty międzynarodowe rozumieją istniejącą lokalną wiedzę fachową i potencjalne rozwiązania przed opracowaniem nowych interwencji i podejść.

Wyartykułuj jasne oczekiwania wobec społeczności międzynarodowej, wzmocnij zaangażowanie i wsparcie ze strukturami państwowymi oraz wspólnie koordynuj istniejące procesy koordynacji w celu poprawy skuteczności reagowania. Globalne porozumienie w sprawie uchodźców.