Węgry pod obstrzałem Komisji Europejskiej

© European Union 2017 – Source : EP.

17 maja 2017 r. Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia prawa azylowego przeciwko Węgrom. W stanowisku wyrażono obawy związane ze zmianami węgierskiego prawa azylowego wprowadzonego w marcu bieżącego roku i stanowiącego kontynuację postępowania o naruszenie Zainicjowane przez Komisję w grudniu 2015 r.

Komisja uważa, że spośród pięciu kwestii wskazanych w wezwaniu do usunięcia uchybień od 2015 r. należy jeszcze podjąć trzy kwestie, w szczególności w zakresie procedur azylowych. Ponadto w liście tym przedstawiono nowe niezgodności węgierskiego prawa azylowego, ostatnio zmienione poprawkami z 2017 r. Niezgodności dotyczą głównie trzech obszarów: procedur azylowych, zasad dotyczących warunków powrotu i przyjęcia. Komisja uważa, że ​ustawodawstwo węgierskie nie jest zgodne z prawem UE, w szczególności z dyrektywą 2013/32 / UE w sprawie procedur azylowych, dyrektywą 2008/115 / WE w sprawie powrotów, dyrektywą 2013/33 / UE w sprawie warunków przyjmowania i kilkoma postanowieniami karty Praw podstawowych.

Jeśli chodzi o procedury azylowe, prawo węgierskie nie zezwala na składanie wniosków poza strefami tranzytowymi na granicach i ogranicza dostęp do tych stref, nie zapewniając w ten sposób skutecznego dostępu do procedur azylowych na jego terytorium. Procedury graniczne nie są zgodne z warunkami prawa unijnego i szczególnymi gwarancjami dla osób szczególnie narażonych, których nie przestrzegano. Skrócenie czasu na odwołania narusza podstawowe prawo do skutecznego środka. Węgierskie prawo azylowe nie spełnia również unijnych przepisów dotyczących powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Komisja jest zaniepokojona tym, że obecnie Węgry zawracają imigrantów (w tym osobom ubiegającym się o azyl), którzy przekraczają granicę nieregularnie, do Serbii bez przestrzegania procedur i warunków prawa UE w zakresie powrotu imigrantów i azylu.

W zależności od potrzeb Węgry nie wydają indywidualnych decyzji dotyczących powrotu. Komisja uważa, że systematyczne i nieokreślone zatrzymanie osób ubiegających się o azyl, w tym nieletnich w wieku 14 lat, w zamkniętych obiektach w strefie tranzytowej bez przestrzegania wymaganych zabezpieczeń proceduralnych, takich jak prawo do wnoszenia odwołania, prowadzi do systematycznych aresztowań, które naruszają prawo UE dotyczące warunków przyjmowania i Karty Praw Podstawowych UE. Węgierskie prawo nie zapewnia wymaganych warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl, a tym samym narusza przepisy UE w tym zakresie. Odpowiedź władz węgierskich na wezwanie do usunięcia uchybienia w grudniu 2015 r. nie uwzględniała obaw Komisji. Komisja wyraziła dodatkowe obawy dotyczące zmian w węgierskim ustawodawstwie azylowym wprowadzonych w marcu 2017 r. i zorganizowała szereg spotkań na poziomie ekspertów i polityków w celu wsparcia władz węgierskich w dokonaniu niezbędnych dostosowań w celu dostosowania nowych przepisów do norm UE i Zasady. Rząd węgierski postanowił jednakże nie modyfikować żadnego z przepisów prawa.

W związku z tym Komisja wezwała Węgry do usunięcia uchybienia, dając władzom węgierskim dwa miesiące na odpowiedź. Jednocześnie Komisja będzie kontynuować kontakty bilateralne, na szczeblu politycznym i technicznym, w celu wsparcia i pomocy węgierskim władzom w rozwiązywaniu nierozstrzygniętych kwestii. Oficjalne wezwanie jest pierwszym oficjalnym wnioskiem o udzielenie informacji i pierwszym krokiem w postępowaniu o naruszenie. Władze węgierskie mają dwa miesiące od daty 17 maja na odpowiedź na argumenty przedstawione przez Komisję Europejską.

Niezrealizowanie tych zaleceń Komisja Europejska może podjąć decyzję o przejściu na kolejny etap postępowania w sprawie naruszenia i przesłać „uzasadnioną opinię „. W razie konieczności Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przekształcona dyrektywa o procedurach azylowych (dyrektywa 2013/32 / UE) ustanawia zasady dotyczące procesu ubiegania się o azyl, w tym o sposobie składania wniosku, o sposobie rozpatrzenia wniosku, o udzieleniu pomocy osobom ubiegającym się o azyl oraz o odwołaniu się. Ma zastosowanie do wszystkich wniosków o ochronę międzynarodową dokonywanych na terytorium, w tym na granicy, na wodach terytorialnych lub w strefach tranzytowych państw członkowskich. Przekształcona dyrektywa o warunkach otrzymania pracy (dyrektywa 2013/33 / UE) ma na celu zagwarantowanie godnego standardu życia osobom ubiegającym się o azyl w UE i przestrzeganie ich praw człowieka. Zapewnia to, że osoby ubiegające się o azyl mają dostęp do mieszkań, żywności, odzieży, opieki zdrowotnej, edukacji dla nieletnich i dostępu do zatrudnienia pod pewnymi warunkami. Dyrektywa w sprawie powrotu imigrantów (dyrektywa 2008/115 / WE) ustanawia wspólne normy i procedury dla państw członkowskich UE, w których nielegalnie przebywający obywatele spoza UE mogą zostać usunięci z ich terytoriów. Określa ona przepisy w sprawie zakończenia nielegalnych pobytów, zatrzymywania obywateli państw trzecich w celu ich usunięcia i zabezpieczenia proceduralnego.

Agata Szewczykowska